29 Eylül 2010 Çarşamba

AFETE KARŞI DAYANIKLI TOPLUM İÇİN EĞİTİM

Standard

Afete karşı dayanıklı bir toplum oluşturmak için iki ana hedef belirlendi. Birincisi “kendi güvenliğini kendin koru” ikincisi “ şehrinin güvenliğini toplumla birlikte koru”. Bununla vatandaşların evdeki, toplumdaki ve işteki rolleri tasarlanmıştır. Tokyo’daki afet önleme organizasyonları afetlerin önlenmesi ile ilgili olarak halkı bilinçlendirme çalışılmalarına broşür, video kasetler dağıtarak konferanslar, sempozyumlar, seminerler düzenlemişlerdir. "Afet Önleme Açık Öğretim Üniversitesi" yoluyla gönüllü kuruluşların liderlerinin afet güvenliği konusundaki bilgi seviyeleri yükseltilmiştir.

Toplum, acil karşı tedbirlerin ancak bir organizasyon dahilinde faydalı olabileceği bilinci ile afete hazırlanma ihtiyacı hissetti. Afet Önleme için Tokyo Belediyesi, diğer belediyeler ve organizasyonlar tek vücut haline geldiler. Genel ve kesin eğitimler üzerinde çalıştılar. 1 Eylül Tokyo’da Afet Önleme Günü kabul edildi. Tokyo ve çevresinde dayanışma sistemini kuvvetlendirmek için geniş ölçekli afet önleme sistemi, dayanışma talimleri Tokyo ve çevresindeki 7 komşu şehri de kapsayacak şekilde gerçekleştirildi.

Yerel bölge sakinleri kendilerinin de afet riskini azaltma faaliyetlerine (yangın söndürme, insanların kurtarılması gibi) katılması ile afet azaltma programının başarıya ulaşacağına inandı. Özellikle Tama bölgesi Sivil Afet Önleme Organizasyonlarının bir merkezi haline geldi. 1995 yılından beri bu tür organizasyonların kurulması ve sayısının artması yolunda ciddi adımlar atıldı. Tokyo Gönüllü Eylem Merkezi (Tokyo Voluntary Action Center) ve Kızılhaç gönüllüleri (Red Cross Volunteers) gibi STK lara destek verildi.

Yabancı vatandaşlar için de “Afet Anında Yabancılar İçin Bilgi Merkezi “(Information Center for Foreigners during Disaster) kurulması için çalışmalara başlandı. Ayrıca halkın ulaşım, tahliye, haberleşme çalışmalarında, afet yönetim aktivitelerinde alacakları etkin rollerden , yangın ve deprem afeti için gerekli ekipmanların nasıl kullanılacağı konusuna kadar bütün afete hazırlık aşamaları bir plan dahilde tanımlanarak gerekli tatbikatlar afet yönetim alanları içinde yapılmıştır. Japonya'da yaşayan yabancılar için pek çok kamu kurumu afet anındaki acil durumlara yönelik rehberler hazırlamıştır. Bunlardan biri de Yokohama Belediyesi'nin hazırladığı web sayfasıdır: http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/lifeguide/en/
Foto: Hyogo Medikal Afet Koordinatörleri Semineri


Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Konya Japon Kültür Merkezi Derneği Kültür Sanat Yayınları, 2012, Konya, 241 sayfa
ISBN 978-605-63408-4-0

YANGINA DİRENÇLİ YAPILAR

Standard

Deprem için iki çeşit karşı tedbir bulunmaktadır. Bunlardan uygulanması en zor olanı yapısal koruma ile ilgilidir. (yangına dirençli binalar, yapılaşmış alanların yeniden geliştirilmesi, yangınla mücadele için su depolarının yerleştirilmesi vb.)
Uygulanması kolay olan karşı tedbir ise arazi kullanım yönetimi , kurtarma sisteminin oluşturulması, yangın için tahliye planlaması, deprem sigorta sisteminin benimsenmesi vb. gibi süreçleri kapsar.
Tokyo Büyükşehir Belediyesi bir çok bağımsız alanda eş zamanlı olarak meydana gelebilecek deprem sonrası yangınlar için ana karşı tedbirler projelendirdi. Bu ana karşı tedbirler; acil tahliyeler için açık alanların planlaması, yüksek katlı binalarda yangına dirençli yapılar, tahliye güzergahlarının emniyetini sağlamak amacıyla yollar boyunca su depolarının yerleştirilmesi, afetin önlenmesi amacıyla kullanılmak üzere açık alanların geliştirilmesi aşamalarını kapsamaktadır.
Acil tahliye için 46 açık alan tasarlandı.Bu açık alanların her biri yüksek yanıcı niteliği taşıyan çok sayıda ahşap binaların bulunduğu alanların 300 metre uzağında, bazıları ise 10 km. yürüme mesafesinde oluşturuldu. 75 den fazla açık alan ise parklar, yeşil alanlar, üniversite kampüsleri, beton takviyeli binaları kapsayan oturmaya elverişli alanlar, kuru dere yatakları olmak üzere eklendi.
Açık alanlar özellikle Koto bölgesindeki yapılaşmış alanların gelişmesi için planlanmıştı.Bu böle Büyük Kanto depreminde delta ova yapısındaki çok ince kalınlıktaki kil tabakası şeklindeki arazi yapısı nedeniyle çok büyük hasar görmüştü.(Kaizuka, Naruse, Matsuda ,1977).Seçilen 6 siteden ancak Koto Bölgesinin kuzey kısmında bulunan Shirahige bölgesi 1980 yılında tamamlandı. Bu bölgede yangına dirençli yüksek binalarla çevrili bir barınma alanı (yangınlar için) tasarlandı. Bu alan aynı zamanda bölge halkı için park alanı ve atletizm alanı olarak da kullanılmaktadır.
(Foto: Tokyo Koto Shirahige Bölgesinde Yangına Dirençli Yapılar ve Afet Önleme Üssü)
Kaynak: Guide to Disaster Prevention: Tokyo Metropolitan Government,1987


Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Konya Japon Kültür Merkezi Derneği Kültür Sanat Yayınları, 2012, Konya, 241 sayfa
ISBN 978-605-63408-4-0

27 Eylül 2010 Pazartesi

WEB TABANLI DEPREM ETKİSİNİ AZALTMA PROJESİ

Standard


JICA ve Filipinler yerel ve merkezi idareleri ortaklaşa olarak 2002 ve 2004 yılları arası Filipinlerin başkenti Manila’da Deprem Etkilerini Azaltma Projesini ( The Earthquake Impact Reduction Study of Metro Manila (MMEIRS) uygulamaya koymuştur.

Bu çalışmada “ Deprem Riskine karşı daha güvenli bir Manila” (A Safer Metropolitan Manila from Earthquake Impact) sloganı ile yola çıkılmış ve 6 temel amaç belirlenmiştir:
1. Deprem etkilerine karşı dayanıklı bir Milli sistemin geliştirilmesi
2. Manila Büyükşehir Belediye sınırlarındaki alt yapının depreme dayanıklı olabilmesi için geliştirilmesi
3. Etkili Afet Risk yönetimi sistemlerinin etkisinin artırılması
4. Halk tabanlı Afet yönetim kapasitesinin etkisinin artırılması
5. Yeniden yapım sisteminin formule edilmesi
6. Depremler için Araştırma ve Teknolojinin desteklenmesi

Çalışma kapsamında Pacific Disaster Center (PDC) ve EMI (Uluslararası Mega Şehirler Deprem İnsiyatifi) , Manila Büyükşehir Belediyesi için GIS tabanlı bir harita görüntüleme programı geliştirip halkın bilgisine sunmuşlardır.
Bu çalışma hakkında bilgiye http://www.pdc.org/metromanila adresinden ulaşılabilir.
Proje depremler için bir prototip olarak geliştirilmiştir. Kullanıcılara harita üzerindeki menülerden her türlü afet, ulaşım, kamu tesisleri , acil servisler, kot farkları, arazi kullanımı (halihazır), yüksek çözünürlükteki hava fotoğrafı imkanları sunulmaktadır.
Proje de EMI ve PDC bilginin paylaşılmasını, kentteki paydaşların katılımının desteklenmesini, tek merkeziyetçi yönetimden vazgeçilmesini, kalkınma ve afet risk azaltımı arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması amaçlanmaktadır.

METRO MANİLA harita görüntüleme projesi: (Metro Manila Map Viewer)
· Risklerin değerlendirilmesi ve riskin paylaşılması için bir araçtır.
· Bilgi için bir araçtır.
· Projenin bütün paydaşlar tarafından sahiplenmesi için bir araçtır.

Kullanıcı bu ilk aşamada deprem senaryolarını hazırlanmış menüden seçerek görebilmektedir.
Menüde yer alan deprem senaryoları:
· Deprem Yer ivmesi
· Yoğunluk
· Sıvılaşma
· Eğim riski
· Zarar tahminleri
· Can kayıpları

Risk faktörleri:
· İnsan
· Alt yapı
· Tesisler
· Kritik varlıklar (tarihi yapılar, bina , tesis, kuruluş vb)

İkinci aşamada menüde yer alan tesisler ayrıntılı şekilde sorgulanabilmektedir.
· Acil servislerden Polis karakolları, yangın istasyonları, hastaneler
· Kamu tesislerinden okullar, resmi binalar, kiliseler
· Ulaşım ağlarından havaalanı, limanlar ve köprüler
· Hava fotoğrafı ve eğim haritaları


Projede yerel ve kamu yöneticileri ile konu ile ilgili çalışan paydaşların bireysel kullanımı için şifre ve kullanıcı kodu verilmiştir. Böylece sadece yetkili kişilerin bu verilere erişimi sağlanmıştır. Bu çalışmanın bölge halkını ilgilendiren kısımları halk tabanlı (community based) olarak internet ortamında paylaşıma açılmıştır.


Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Konya Japon Kültür Merkezi Derneği Kültür Sanat Yayınları, 2012, Konya, 241 sayfa
ISBN 978-605-63408-4-0

KENT AFET KIRILGANLIK DEMO SİSTEMİ

Standard
Tokyo Üniversitesi Kent Güvelik Mühendisliği Uluslararası Merkezi (International Center for Urban Safety Engineering ICUS http://icus.iis.u-tokyo.ac.jp/ ) tarafından hazırlanan bir software, 14.Dünya Deprem Konferansı sergi salonundaki üniversite standında tanıtılmıştır.Sistem, “Potansiyel Afet Riskini” kent ölçeğinde ortaya koyarak, dokunulabilir bir LCD ekrandan sonuçların izlenmesine imkan sağlamaktadır. Programda geçen İngilizce ifadeler tercüme edilerek aşağıda sunulmuştur.
Haritalarda riskler; Bina Hasar, Yangın, Tahliye ve Toplam Risk baslıkları altında değerlendirilmistir. Tokyo’daki 23 ilçe için yapılan bu analizlerde, her bir bina için risk derecesi, binalara ait 3 boyut ve 2 boyutlu haritalar ve tahliye güzergahları bir veri tabanında gösterilmiştir.
ŞEHRİNİZİN AFET KIRILGANLIĞI/HASSASİYETİ
Afetlerde kendini çabuk toparlayabilen bir bina ortamı için, bölge sakinlerinin bölgesel afet risklerini bilmesi ve iyi hazırlanması; aynı zamanda merkezi ve yerel yönetimlerin alt yapı performanslarını artırması önemlidir. “Kent Afet Kırılganlık Demo/Gösteri Sistemi” bu amaç için bir araçtır. Tokyo Büyükşehir Yönetimi, Tokyo kentinin kırılganlığını değerlendirerek, sonuçlarını halkla paylaşmıştır. Değerlendirmeler 3 bakış açısından yapılmıştır: Potansiyel yapısal hasar riski Potansiyel yangın yayılma riski Potansiyel tahliye riski Bu üç aşamanın sonuçlarına göre toplam afet riski saptanmıştır. Tokyo’daki 3 ilçede 5070 mahalle bulunmaktadır. Her mahalle 5 risk derecesi halinde en düşük riskten (1) en yüksek riske(5) kadar sınıflandırılmıştır. 5. risk derecesi: 83 kent bloğu Tüm blokların % 1.64’ü 4. risk derecesi: 282 kent bloğu Tüm blokların % 5.55’i 3. risk derecesi: 803 kent bloğu Tüm blokların % 15.83’ü 2. risk derecesi: 1615 kent bloğu Tüm blokların % 31.83’ü risk derecesi: 2290 kent bloğu Tüm blokların % 45.15’i
POTANSİYEL YAPISAL HASAR RİSKİ
Sismik yer hareketleri ve yer yapısından kaynaklı yapısal hasarları göstermektedir. Risk, genellikle iki duruma bağlıdır: Biri, alanın yüzey toprak yapısı ve topolojik durumu, diğeri de yapısal hasar görebilirliğidir. Yer yapısından kaynaklı sorunlar (sıvılaşma gibi) genellikle toprağa ve topolojik koşullara bağlıdır. Bu nedenle, bu parametreler her bir alan için değerlendirilmelidir. Diğer yandan, yapısal sismik performans; bina tipolojisi, yapı yaşı ve kat adetlerine göre değerlendirilmiştir. Yapısal hasar yer hareketinin, yer yapısı sorunlarının ve yapısal dayanıklılığın, uygun yer yapısında bulunmayan ve/veya zayıf yapıların bulunduğu yüksek riskli alanların birleşik etkilerinin bir sonucudur. Yüksek potansiyel yapısal risk taşıyan yapılar yeniden inşa edildiği veya güçlendirildiğinde, yeterli dayanıklılıktaki yapıların inşa edilebilmesi için toprak durumunun dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi önemlidir. Mevcut binalar için, sismik performanslarının kontrol edilmesi ve düzenli tedbirlerin bulunan risk sonuçlarına göre yürütülmesi gereklidir.
POTANSİYEL YANGIN YAYILMA RİSKİ
Potansiyel yangının çıkması ve yangının yayılması risklerini ifade etmektedir. Potansiyel yangın çıkması; gazla çalışan fırınlar, elektrikli fırınlar/sobalar, kimyasal malzemeler ve kullanım durumları göz önüne alınarak değerlendirme yapılmıştır. Potansiyel yangın yayılma riski; yangının tamamen yakabileceği yapıların toplam alanı, sayısal yangın yayılma simülasyonlarından elde edilmiştir.Yangına dayanıklı yapıların sayısı arttığında, yollar ve park alanları daha geniş olduğunda potansiyel yangın yayılma riski de azalmaktadır. Potansiyel yangın yayılma riskli alanlar, birçok eski ahşap yapının bulunduğu Ring yolu No:7 boyunca bulunmaktadır. Bu alanlarda yangın çıkmasına karsı korumaya yönelik hazırlık ve güçlendirme çalışmaları, ilk yangında müdahale aktivitelerinin organizasyonu, yol ve parkların inşası vb. çalışmaları yangının yayılmasını önleyebilir. Mevcut zayıf yapıların güçlendirilmesi de önemlidir.
POTANSİYEL TAHLİYE RİSKİ
Depremden sonra yangınların ortaya çıkması halinde, yayılmayı önlemek için bu yangınların mümkün olduğunca kısa zamanda söndürmek önemlidir. Ancak yangımlar büyüdüğünde ve bölge sakinleri risklerle karsı karsıya kaldığında tahliye gereklidir. Bu şartlara müdahale edebilmek için Tokyo Büyükşehir Yönetimi tahliye merkezleri oluşturmuştur. Tahliyede potansiyel riskler tahliye olan tahmini insan sayısı, bulundukları bölgeler ile tahliye merkezleri arasındaki uzaklık, hem de bu alanlara ulaşacakları zaman göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmıştır. Yüksek risk, tahliye merkezleri uzak olduğunda, pek çok insanın oraya tahliye olacağı ve o alana ulaşırken yol üzerinde pek çok engellerin varlığı düşünülerek hesaplanmıştır. Risk, yeni tahliye merkezlerinin inşa edilmesi ve yangına dayanıklı binalar ile açık alanların hazırlanmasıyla azaltılabilir. Yangınların yayılmasının kontrol altına alındığı alanlarda bölge sakinlerinin tahliyesi değil bulundukları alanda kalmaları tavsiye edilmektedir. (Foto:Ekranın sol tarafında 3 boyutlu tahliye merkezi güzergahı haritası sağ tarafında ise 2 boyutlu harita bulunmaktadır)
POTANSİYEL AFET RİSKİ
Potansiyel risk değerlendirilmesi, insanların yaşadıkları şehirlerindeki riskleri daha iyi anlayabilmeleri, problemlere ilgilerinin artırılması ve afet riskinin azaltma çalışmalarına hazırlık eylemlerine onları da dahil etmek için yürütüldü. Toplam Potansiyel Afet Riski, burada görüntülenen potansiyel riskler üzerine kuruldu. Tokyo’daki yüksek riskli alanlar; güney ve kuzeydeki bölgeler ile eski şehir merkezidir. Bu alandaki yapısal hasar, yangın yayılma ve tahliye riskleri yüksektir.

Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Konya Japon Kültür Merkezi Derneği Kültür Sanat Yayınları, 2012, Konya, 241 sayfa
ISBN 978-605-63408-4-0 

26 Eylül 2010 Pazar

ÇOCUKLARA YÖNELİK AFET EĞİTİMİ

Standard
Japonlar eğitimde çok disiplinli çalışma yöntemleri izliyor. Herhangi bir okul bahçesine girdiğinizde öğrencilerin disiplin kapasitesini ders başlamasını beklerken yere koydukları çantalardan bile hissediyorsunuz. Sanki bir askeri kışla gibi aklınıza gelebilecek her şey bir düzen ve intizam içinde. Afet risk yönetimindeki başarılarının sırrı da burada saklı zaten.
Sıkıcı gibi görünen bu eğitimi çok eğlenceli hale getirmişler. Mesela okul içi tatbikatlarda temsili yaralı öğrenci, kurbağa arabası denilen sedye içindeki kurbağa şeklinde bir battaniye ile taşınmaktadır. Yine okul bahçesinde yapılan yangın söndürme tatbikatlarında çocuklar için özel hazırlanmış az tazyikli su sıkan yangın söndürme tüpleri kullanılmaktadır. Tüplerin hortumları, öğrenciler tarafından kafası yerde olan kurbağa şeklinde yangın alevi maketlerine doğrultulmakta ve bu maketler suyun etkisiyle düşürülmeye çalışılmaktadır. Yangın tatbikatlarında sınıftan boşalırken hangi hareketlerin yapılması gerektiği (ellerini ağızlarına filtre yapmaları, panik yapmamaları vb) ve toplanma bölgesine nasıl ulaşılacağı konuları çalışılmaktadır. Yerde oynanan monopoly tarzı grup oyunları da afet eğitimi amaçlı kullanılmaktadır. Yine bilgisayar oyunu tarzı hazırlanmış çok sayıda afet eğitim oyunu da bulunmaktadır. Diğer yandan Japonların eğitimde en önem verdikleri konu uygulamalı deneysel çalışmalar. Bir evin tüm odaları maket halinde gösterilmekte, bu eve simülatör yardımıyla deprem uygulandığında yapısal olmayan önlemler alınmadığı takdirde neler olabileceği uygulamalı olarak gösterilmektedir. Yine bir yapıda deprem sırasında oluşabilecek sıvılaşma riski mini simülatörler sayesinde öğrenciye aktarılmaktadır. "Bölgeni tanı" eğitiminde ise tüm öğrencilere oturduğu mahallenin haritaları dağıtılmaktadır. Öğrenciler bu bölgeleri gezerek kendi evlerini, yaşlı ve engelli insanların evlerini harita üzerine işaretlemektedirler. Ayrıca tahliye bölgeleri ve yıkılma riski olan duvar gibi yapılar da belirlenmektedir.

Fotoğraf (AFP/Getty Images ): 1923 Tokyo Depreminin yıldönümü münasebetiyle ülke genelinde her yıl 1 eylülde düzenlenen afet tatbikatına Tokyo'lu ilkokul öğrencileri yanmaz yangın başlıklarıyla katılmışlardır.

Tüm bu tatbikatlar öğrenciyi hem eğitmekte hem de eğlendirmektedir. Öte yandan, afetlerin sıkça meydana geldiği Japonya'da insanlar ilkokuldan beri bu tür eğitimleri aldıklarından olası riskleri en aza indirmektedirler.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Konya Japon Kültür Merkezi Derneği Kültür Sanat Yayınları, 2012, Konya, 241 sayfa
ISBN 978-605-63408-4-0

AFETE ÖZEL HASTANELER

Standard
Japonya’da afet zararlarının azaltılması yönelik çalışmalar kapsamında tüm alanlarda yoğun çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar afet anındaki tıbbi müdahaleleri kolaylaştırıcı düzenlemeleri de kapsamaktadır. Japonya’daki Acil Tıbbi Müdahale Sistemi, 1985 de meydana gelen Hanshin Awaji depreminden sonra kurulmuştur. Bu sistemde,
•Önemli afetlerde acil tıbbi müdahale için bilgi ağının kurulması
•Afet Anahtar Hastanelerinin tesisi
•Geniş bölge hasta taşıma sistemi (helikopter, gemi ve uçak ile)
•Afet hekimliğine yönelik eğitim ve seminer faaliyetlerinin yürütülmesi
•Tıbbi gönüllülerin örgütlenmesi
•Aciliyete göre tasnif işleminin standartlaştırılması
•Acil durum için itfaiye ile işbirliği ve koordinasyon
•Afet tıbbi müdahalesi için sivil savunmanın katılımı
•Japonya Afet hekimler birliğinin kurulması (Japan Association of Disaster Medicine JADM) öngörülerek uygulamaya geçilmiştir.

Afet Anahtar Hastaneleri (Designated Disaster Key Hospital): Afetler için özel tasarlanmış Afet Anahtar Hastanelerinde 24 saat acil tıbbi sistem, toplu kayıpları kabul etme kapasitesi, acil tıbbi ekiplerin sevkiyatı, helikopterle hasta sevkiyatı için doktor temini, depreme dayanıklı bina ve altyapı imkanları, gelişmiş tıbbi ekipman, aciliyet etiketleri ve portatif yataklar bulunmaktadır. Aralık 2003 itibariyle Japonya’da 538 Afet hastanesi bulunuyordu. Bunların 52 si çekirdek afet hastanesi idi. Hyogo eyaletinde 14 hastane Afet anahtar hastanesi olarak dizayn edildi. 2002 aralık ayında bir komite kurularak tıbbi koordinatörlerin sosyal haklarının tanınması ve afet hastanelerinin açılmasına yardımcı olunması amaçlandı. Kasım 2004 itibarıyla 8 bölgede doktorlu helikopter sistemi (Doctor’s Helicopter System) devreye girdi. Her sene 400 ün üzerinde hasta bu sistemle nakledilmektedir. Teknik incelemede bulunduğumuz Kobe Üniversitesi Hastanesi, Afet Hastanesi olarak dizayn edilmiştir. Enkazdan kurtarılan hastalar gerek duyulduğunda acil kapısının girişindeki ünitelerde yıkanıp acil müdahaleye alınmaktadır. Yaralı afetzede süratle acil müdahale odasına alınmaktadır. Burası en çabuk teşhis imkanını sağlayacak medikal araçlarla donatılmıştır. Afetzedenin durumu görevli doktor veya hemşire tarafından mikrofon sistemiyle sesli olarak rapor edilerek kayıt altına alınmaktadır. Kobe Üniversitesi Tıp Fakültesi Afet Hastanesi hasta bekleme salonu afet anında yaralılara müdahale yapılacak şekilde dizayn edilmiştir. Fotoğrafta görülen bekleme koltukları kaldırılarak muayene ve hasta bakım alanlarına dönüşmektedir. Afet hastanelerinde amaç, normal zamanlarında hastane olarak görevine devam etmesi, afet anında ise hastanenin tüm ünitelerinin afet koşullarına uygun olarak dönüştürülmesidir. Kobe Üniversitesi Tıp Fakültesi Afet Hastanesi depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş, binanın tabanına afet anında binanın 50 cm hareket etmesine olanak sağlayan zemin izolasyon malzemesi döşenmiştir.

Acil Tıbbi Bilgi Sistemi (EMIS): Afet meydana geldikten sonra durum Acil Tıbbi Bilgi Sistemine bildiriliyor. Bu Sistem sayesinde bölgede bulunan Yerel Afet Hastanelerine, Çekirdek Afet Hastanelerine ve Afetten etkilenmeyen bölgelerde bulunan çekirdek afet hastaneleri durum bilgisi online olarak aktarılıyor. Deprem meydana gelen bölgeden yaralı sevkiyatı aciliyet derecesine göre sınıflandırılarak yapılmaktadır. Afetlere karşı özel dizayn edilmiş çekirdek afet hastanalerine gerek duyulması halinde afetten etkilenmemiş hastanelere de helikopterler vasıtasıyla hasta sevkiyatı gerçekleştirmektedir. Sistem 24 saat içinde kurulabilmektedir. Bu amaçla Afet Tıbbi yardım timleri kurulmuştur. Tokyo Tachikawa Afet Hastanesi (Tokyo National Hospital Organization Disaster Medical Center): Hastane, Japonya’da değişik tipte geniş alanı etkileyen afetlerde tıbbi müdahaleyi gerçekleştirmek için kurulan ilk afet hastanesidir. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen hastane çatısı helikopter pisti olarak dizayn edilmiştir. Hastane sivil savunma pistine de çok yakın bir konumdadır. Afet anında sivil savunma ile koordineli olarak çalışılmaktadır. Hastaneye yakın konumdaki sivil savunma hangarlarında tüm Tokyo şehrinin ihtiyacını 1 ay karşılayacak pirinç depolanmıştır. Hastane depolarında ise hastalar ve hastane personelinin 1 hafta kullanımına yönelik konserve yiyecek bulunmaktadır. Ayrıca 5 gün ihtiyacı karşılayacak ilaç da depolanmıştır. Tüm hastanelerle irtibatı sağlayan özel bir iletişim ağı da hastanede kurulmuştur. Hastanede, mart 1995 de Tokyo Metrosunda meydana gelen 12 kişinin hayatını kaybedip, 5000 kişinin yaralandığı Sarin gazı saldırısı sonrasında nükleer- biyolojik-kimyasal saldırılara karşı ekipman hazırlanmıştır. Hastane depoları yangına dayanıklı malzeme ile kaplanmış olup, afet anında tıbbi müdahaleyi sağlayacak her türlü tıbbi malzeme, sahra çadırları, jeneratörler, seyyar oksijen tüpleri, seyyar yataklar, seyyar projektörler ve sahra banyoları depolanmaktadır. Ayrıca gerekli ilaçlar da sürekli dönüşüm ile sirkülasyonu sağlanarak bozulmayacak şekilde saklanmaktadır. Hastane çevresinde polis, itfaiye birimleri ile lojmanlar da bulunmaktadır. Hastanede afetin meydana geldiği gün hangi doktor ve hemşirenin nöbetçi olduğu önceden belirlenmektedir. Afet hastanelerinin depolarında bulunan ekipman ve tıbbi ekipler hasar bölgesine süratli bir şekilde sevk edilmektedir.


Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Kentsel Riskler ve Japonya Modeli
Konya Japon Kültür Merkezi Derneği Kültür Sanat Yayınları, 2012, Konya, 241 sayfa
ISBN 978-605-63408-4-0